Select Page

Na osnovu člana 2. Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije, broj: 01-02.3-1-059-2123/18 OD 16.07.2018. godine, te člana 3. stav 1. i člana 4. Pravila i procedura postupka prodaje osnovnih sredstava motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacijom, Komisija za provođenje postupka objavljuje:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju ostatka vrijednosti službenog motornog vozila

 

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine putem javne licitacije prodaje slijedeće havarisano službeno vozilo:

 

I Podaci o vozilu

 

  1. Ford DYB Focus, registarskih oznaka 038-K-002, godina proizvodnje 2012, snaga u (kw) 77, zapremine (ccm) 1596, pređenih kilometara 117140, početna vrijednost 2.651,28 KM.

 

II Pravo učešća

Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja dostave ponudu i uplate depozit od 20% (500 KM) od početne vrijednosti vozila i to najkasnije dva sata prije početka licitacije (na blagajni Agencije „lično“)

III Pregled vozila

Prodaja vozila se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila koje je predmet ponude. Vozilo se može pogledati na placu vozila ovlaštenog fordovog servisa u sarajevu, ul. Alipašina bb (preko puta gradskog groblja Bare) u periodu od 08.08.2018 do 10.08.2018. godine u periodu od 9:30 do 15:00.

Kontakt osoba : Igor Bašić broj telefona: 033 610 890 i 033 610 896.

IV Dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, s imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće“ Ponuda za prodaju službenog vozila putem licitacije – ne otvarati“, s dokazom o izvršenoj uplati depozita, na sljedeću adresu: Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Kolodvorska broj 12, lično ili preporučenom poštom do 10.08.2018. godine do 12,00 sati, ili na protokol Agencije za nadzor.

V sadržaj ponude

Ponuda sadrži slijedeće:

Podaci o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona);

Podaci o pravnom licu (ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski  registar, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj računa i naziv banke)

Iznos ponude u KM potpisan od strane ponuđača (za pravna lica i sa ovjerom pečeta)

Potvrda o uplati depozita (kopija).

VI Tok licitacije

Licitacija se provodi kroz slijedeće faze:

Registracija ponuđača, što podrazumjeva provjeru identiteta podnositelja ponude, odnosno njegove ovlaštene osobe ili opunomoćenika, prezentiranje sadržaja javnog poziva na sudjelovanju u licitaciji od strane predsjednika Komisije, te pozivanje učesnika da pristupe otvaranju ponuda.

VII Otvaranje ponuda

Zaprimljene ponude če se otvarati na dan 10.08.2018 u 12:30 sati uz prisustvo registrovanih učesnika (prisustvo na otvaranju ponuda treba naglasiti u dostavljenoj svojoj ponudi).

Pobjednikom licitacije se proglašava ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude, koja mora biti ista ili viša od početne vrijednosti.

Ukoliko se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač za vozilo koje je predmet prodaje i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u Javnom pozivu, proglašava se pobjednikom licitacije za vozilo.

Ako se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, najpovoljniji ponuđač je onaj koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Agencije za nadzor.

Zapisnik o toku licitacije potpisuje predsjednik i članovi Komisije.

Nakon zaključene licitacije Komisija na osnovu rang liste najpovoljnijih ponuđača sačinjava preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostavlja direktoru Agencije za nadzor na dalje postupanje.

 

VIII Obaveze kupca

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena (u daljem tekstu kupac) dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 2 dana od dana prijema pismene obavijesti o prihvatanju ponude pobjednika licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana, te sa dokazom o uplati depozita o učešću na licitaciji tražiti povrat uplačenog depozita (500 KM) na blagajni Agencije.

Sve obaveze troškova prenosa vlasništva snosi kupac.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Primopredaja vozila izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), uplaćeni depozit od 20% se neće vratiti, a Agencija za nadzor ugovor će sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

IX Dodatne informacije

Učesnicima u licitaciji koji nisu kupili vozilo, depozit će biti vraćen u gotov novcu odmah poslije završetka licitacije (na blagajni Agencije)

Sve ostale dodatne informacije se mogu dobiti na broj: 033 610 890 i 033 610 896, Igor Bašić.

Tekst ove licitacije možete pogledati i na web stranici Agencije za nadzor osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine www.nados.ba.

 

Komisija za provođenje postupka prodaje motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije.