Select Page
Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je uspostavljena sukladno odredbama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju kao pravni sljednik Ureda za nadzor društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine . Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju nad poslovanjem društava za osiguranje, te posrednika u osiguranju, kao supervizorska institucija u industriji osiguranja. Agencija je samostalna i neovisna neprofitna institucija, koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije BiH. Osnovni zadaci Agencije, u skladu s zakonskim propisima, su:
  • Izdavanje odobrenja za rad društvima za osiguranje, posrednicima u osiguranju ( zastupnici u osiguranju i brokeri u osiguranju )
  • Davanje mišljenja na akte društava za osiguranje koja su po Zakonu obavezna donijeti (uslovi osiguranja, tarife premija, pravilnici o utvrđivanju prijenosnih premija i rezerviranih šteta, pravilnik o utvrđivanju matematičke rezerve i njegovoj primjeni kod osiguranja života, itd. )
  • Prikupljanje, obrada i evidencija podataka koje Agenciji dostavljaju društva za osiguranje i posrednici u osiguranju u skladu s zakonskim odredbama
  • Vršenje nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje, posrednika u osiguranju i povezanih osoba u oblasti osiguranja u skladu s zakonskim propisima
  • Pokretanje i nadzor postupaka privremene uprave, likvidacije i stečaja, te saniranja finansijskog stanja društava
  • Povlačenje i oduzimanje odobrenja za rad društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju u skladu s odredbama Zakona
  • Pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka u skladu s zakonima u oblasti osiguranja
  • Donošenje akata kojima se reguliše rad društava za osiguranje, posrednika u osiguranju, te ovlaštenih aktuara u skladu s odredbama Zakona
  • Ostali zadaci u skladu s zakonskim propisima
Agencijom upravlja Stručni savjet koji se sastoji od pet članova, koje imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH. Agencijom rukovodi direktor, kojeg također imenuje i razriješava Vlada Federacije BiH. Izvještaje o radu Agencije i poslovanju društava za osiguranje i reosiguranje u Feder