Download

Za naše Download-materijale potreban Vam je Acrobat Reader.

  BOSANSKI   ENGLISH  
  Novosti
 
 

 

 

 

  SEMINAR
 

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH organizira seminar "Osiguranje-najracionalniji  način zaštite imovine i lica i društveno odgovorni partner vlasti u FBiH" , koji će se održati 09.09.2014.godine u Sarajevu, u hotelu Sarajevo sa početkom u 10,30 sati.

Program seminara

 

  PREPORUKE
 

 

Rukovodeći se načelima i ciljevima zaštite osiguranika i osiguravača na dobrobit industrije osiguranja, imajući u vidu štete nastale usljed poplava kojima je ugrožena osnovna egzistencija domaćinstava i privrednih subjekata na području pogođenom poplavom, u cilju davanja doprinosa u poduzimanja pravodobnih aktivnosti, kako bi se omogućilo dobivanje informacija u svezi s nastalim štetama na osiguranoj imovini i osobama, te isplatama po navedenim, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, daje sljedeće

 

P R E P O R U K E

 

Pozivaju se sva društva za osiguranje da, kao i do sada, postupaju kao društveno odgovorni pravni subjekti, na način da obradu odštetnih zahtjeva obavljaju u što većoj mjeri i u kraćim rokovima.

Da omogućavaju prijavljivanje štetnih događaja putem telefona, odnosno pojednostave procedure te produže rokove prijave štetnih događaja.

Da omoguće prolongiranje uplata premija za određeni period životnog osiguranja, s tim da sve ugovorene obaveze prema osiguranicima ostaju pokrivene u punim iznosima osiguranih svota.

Da omoguće akontativnu isplatu šteta u cilju brzog i efikasnog odgovora društava.

Da koristi kopije zaključenih polica osiguranja ukoliko su originalne police, koje se nalaze kod osiguranika uništene poplavama.

 

 

  Obavijest
 

 

U organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH dana 22.05.2014.godine održan je seminar na temu " Sprječavanje pranja novca u osiguranju". Seminaru su prisustvovali predstavnici regulatornih i nadzornih Agencija u BiH, Federalnog ministarstva financija/finansija, Državne Agencije za istrage i zaštitu SIPA- FOO, te predstavnici društava za osiguranje i posrednika u osiguranju.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Sprječavanje pranja novca u osiguranju

Financijsko obavještajni odjel

Prijava sumnjive transakcije od strane društva za osiguranje

Tipologije pranja novca osiguravajućih društava - prakse susjednih zemalja

 

  Opći podaci o društvu
 

 

Opći podaci o društvu

Pregled premije po vrstama osiguranja i kanalima prodaje

 

 

 
  OBAVIJEST    
 
Agencija za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&HAktuarsko društvo u
Bosni i Hercegovini
Actuarial Association

 

   
 

SOLVENCY II
( VI modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
Aktuarsko društvo u BiH

 

 

Vrijeme održavanja: 19.12. i 20.12.2013. godine

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

   
       
  OBAVIJEST  

 

 

 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim društvom LIDO OSIGURANJE d.d. Sarajevo u likvidaciji, van ročišta dana 19.09.2013. godine, donio je slijedeći

O G L A S

Obavještavaju se povjerioci čije je ispitivanje prijava potrživanja bilo zakazano oglasom od 02.07.2013. godine za dan utorak, 15.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, da se ročište za ispitivanje neće održati toga dana već će se ove prijave potraživanja ispitati na ročištu u PONEDJELJAK, 21.10.2013. godine u 10,00 sati, u sudnici broj 2/prizemlje.

 

Oglas je objavljen u SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH,
Srijeda, 2. 10. 2013.- Broj 76  – Oglasni dio –- Stranica 19

 

  OBAVIJEST  

 

 

 

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Zajmović Hakija u likvidacionom postupku nad privrednim društvom LIDO OSIGURANJE dd Sarajevo u likvidaciji van ročišta dana 02.07.2013. godine, donio je slijedeći
OGLAS

Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja kako slijedi:

A) prijave korisnika naknada po polisama neživotnog osiguranja po osnovu autoodgovornosti koji su prijavili ostvarenje osiguranog slučaja i čije su prijave uredno ubilježene u knjige društva. Ove prijave će biti ispitane na slijedećim ročištima:
1. UTORAK, 17.09.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca, koji su podnijeli prijave putem punomoćnika (advokata), čija prezimena (punomoćnika advokata) počinju sa latiničnim slovom A do zaključno sa slovom G.

2.ČETVRTAK, 19.09.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca koji su podnijeli prijave putem punomoćnika (advokata), čija prezimena (punomoćnika advokata) počinju sa latiničnim slovom H do zaključno sa slovom N.

3. SRIJEDA, 09.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca i koji su podnijeli prijave putem punomo}nika (advokata), čija prezimena (punomoćnika advokata) počinju sa latinčnim slovom O do zaključno sa slovom Ž.

4. ČETVRTAK, 10.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje, ispitivat će se prijave povjerilaca koji su podnijeli prijave lično (pravna i fizička lica) i prijave na osnovu povrata neiskorištenog dijela premije.
B) prijave povjerilaca koje se odnose na ostala neživotna osiguranja (imovine, nezgode i auto kasko osiguranje) koji su podnijeli prijave putem punomoćnika i prijave podnesene lično, pravna i fizička lica čije su prijave uredno ubilježene u knjige društva.
C) prijave koje se odnose na radne odnose podnesene putem punomoćnika, likvidatora i lično čije su prijave uredno ubilježene u knjige društva.
D) prijave koje su podnijeli dobavljači putem punomoćnika i lično podnesene prijave pravnih i fizičkih lica čije su prijave uredno ubilježene u knjigu društva.
Prijave pod B i C i D će biti ispitane na ročištu UTORAK, 15.10.2013. godine u 09,30 sati u sudnici broj 2/prizemlje.
Oglas objaviti u:
- "Službene novine Federacije BiH";
- u dnevnim novinama velikog tiraža, jednom sedmično u tri uzastopne sedmice.
Nakon što se ispitaju sve prijave potraživanja sačinit če se posebna lista osporenih potraživanja u kojoj će se navesti iznosi procijenjeni od likvidatora i prijavljeni iznos. Lista će biti upisana u Registru društva i bit će objavljena u dvije dnevne novine velikog tiraža, od kojih se barem jedna izdaje u glavnom mjestu poslovanja društva jednom sedmično u tri uzastopne sedmice.
Povjerioci sve informacije i uvid u dokumentaciju do zakazanog ročišta mogu dobiti kod likvidatora u prostorijama društva u ulici Paromlinska br. 49, Sarajevo.

Oglas je objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 55/13

 

  OBAVIJEST
 

 

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 L 318530 13 L od 03.04.2013. godine i 14.05.2013. godine, ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 41/13), određeno je provođenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom LOK OSIGURANJE dioničko društvo za osiguranje Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 17.

Za likvidacionog upravnika imenovan je ČAUŠEVIĆ AVDO iz  Sarajeva.

Likvidacioni upravnik je dana 5. juna 2013. godine, u Dnevnom avazu objavio Oglas o otvaranju postupka likvidacije.

Oglasom su pozvani povjerioci da najkasnije u roku od 90 dana od datuma posljednjeg objavljivanja oglasa u dnevnim novinama prijave svoja potraživanja sa svom odgovarajućom dokumentacijom, u dva primjerka. 

Prijave se podnose Općinskom sudu u Sarajevu, ul. Šenoina br. 1, pozivom na broj:  65 0 L 318530 13 L.

Kontakt telefon Lok osiguranje u likvidaciji je: 033 21 99 53

 

  Javni poziv
 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za prodaju motornog vozila

 

Predmet prodaje je putničko vozilo, „Ford Mondeo“, godina proizvodnje 2003. godine, boja siva, broj sjedišta 5, obim motora 1998 cm3, snaga 84 kW, gorivo diesel, pređenih kilometara 129.420.

Najniža cijena vozila je 6.500,00 KM.

Vozilo će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću cijenu, a ukoliko više ponuđača ponudi istu cijenu, vozilo će se prodati onome koji je prvi dostavio ponudu.

Prodaja će se obavljati po principu „zatečenog stanja“ što isključuje sve reklamacije i prigovore kupca, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom : „Ne otvaraj-ponuda za vozilo“ poštom ili na protokolu Agencije za nadzor osiguranja F BiH, ulica Kolodvorska 12, Sarajevo.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 14.05.2013. godine do 16,00 časova.

Ponude pristigle poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,  broj: 033/ 610-890.

 

 

 

  Opći podaci o društvu
 

 

Opći podaci o društvu

 

 

  OBAVIJEST
 

 

OBAVIJEST O KANDIDATIMA KOJI SU POLOŽILI
STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDNIKA U OSIGURANJU

 


Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova posrednika u osiguranju na ispitnom roku održanom dana 15.12.2012. godine:


- brokeri u osiguranju

- zastupnici u osiguranju

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu mogu se preuzeti u prostorijama Agencije za nadzor, počev od 07.01.2013. godine.

 

  OBAVIJEST
 
Agencija za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&HAktuarsko društvo u
Bosni i Hercegovini
Actuarial Association

 

 

 

 

SOLVENCY II
( V modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
Aktuarsko društvo u BiH

 

 

Vrijeme održavanja: 06.12. i 07.12.2012. godine

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

   
  OBAVIJEST
 

 

U dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 22.10.2012. godine objavljen je Oglas Općinskog suda u Sarajevu o provođenju likvidacionog postupka i prijavu potraživanja nad društvom za osiguranje LIDO osiguranje d.d. Sarajevo.

Za likvidatora društva imenovan je Bajramović Emin iz Sarajeva.

Oglasom se pozivaju povjerioci da najkasnije u roku od 90 dana od datuma objave oglasa u dnevnim novinama (počev od 22.10.2012. godine) prijave svoje potraživanje sa odgovarajućom dokumentacijom.

Prijava potraživanja dostavlja se Općinskom sudu u Sarajevu, Šenoina 1, pozivom na broj : 65 0 L 273747 12 L u dva primjerka.

 


 
  OBAVIJEST
   
 

PRIOPĆENJE - Oduzeto odobrenje za rad društvu za osiguranje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo

 
  Rješenje o oduzimanju odobrenja za rad društvu za osigurnaje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo  
  Rješenje o imenovanju privremenog upravitelja društvu za osigurnaje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo  
  Rješenje o pokretanju postupka posebne likvidacije u društvu za osigurnaje "LIDO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo  
     
  OBAVIJEST
 

 

OBAVIJEST O KANDIDATIMA KOJI SU POLOŽILI
STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDNIKA U OSIGURANJU


Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova posrednika u osiguranju na ispitnom roku održanom dana 30.06.2012.. godine:


- brokeri u osiguranju

- zastupnici u osiguranju

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu mogu se preuzeti u prostorijama Agencije za nadzor, počev od 11.07.2012. godine.

 


 
  OBAVIJEST
 

 

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
POSREDOVANJA U OSIGURANJU DANA 30.06.2012. GODINE

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH će organizirati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju – zastupnik odnosno broker u osiguranju, dana 30.06.2012. godine u 10.00 sati, u prostorijama “Bosanskog kulturnog centra”, ul. Alipašina br. 9/V, Sarajevo.


Stručnom ispitu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili brokerskih poslova u osiguranju može pristupiti lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin s boravištem u FBiH;
 2. da ima najmanje srednju stručnu spremu;
 3. da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 4. da posjeduje radno iskustvo od jedne godine.

Potrebni dokazi o ispunjavanju uvjeta su sljedeći:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte;
 2. Svjedodžba o završenoj školi;
 3. Uvjerenje nadleđnog suda da nije podignuta optužnica protiv te osobe;
 4. Uvjerenje poslodavca ili ovjerena kopija dijela radne knjižice-podaci o zaposlenju.


Prijava za polaganje ispita podnosi se na obrascu br.1- Prijava za polaganje ispita koji je sastavni dio ove obavijesti.
Uz prijavu se podnose dokumenti navedeni u istoj.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, počev od 01.06. 2012. godine.


Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Naknada za polaganje stručnog iznosi:


- za zastupnika u osiguranju 180,00 KM,
- za brokera u osiguranju 250,00 KM.


Naknada se uplaćuje na transakcijske račune Agencije za nadzor sa naznakom “naknada za polaganje stučnog ispita za zastupnika odnosno brokera u osiguranju” kod:

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo 1540011100658485
UNICREDIT BANK d.d. Mostar 3383202200882091


Prijave za polaganje stručnog ispita zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
"Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju”
ul. Kolodvorska 12
Sarajevo


Napomena: Minimalan broj prijavljenih kandidata za održavanje stručnog ispita u navedenom ispitnom roku je 30. Ukoliko broj kandidata bude manji, ispit će se prolongirati za naredni rok, koji će se naknadano odrediti. Primljene prijave i dokumentacija će se uzeti za razmatranje na idućem terminu.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita, će se objaviti na službenoj web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH www.nados.ba.

 

 

 

OBAVIJEST O KANDIDATIMA KOJI SU POLOŽILI
STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDNIKA U OSIGURANJU

 


Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova posrednika u osiguranju na ispitnom roku održanom dana 03.12.2011. godine:


- brokeri u osiguranju

- zastupnici u osiguranju

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu mogu se preuzeti u prostorijama Agencije za nadzor, počev od 20.12.2011. godine. 


OBAVIJEST – RASPORED KANDITAT ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU


Raspored kandidata
(ispitni rok 03. decembar/prosinac 2011. g.)

Ispit u ispitnom roku  03.12.2011. godine održati će se u prostorijama “Bosanskog kulturnog centra”, Sarajevo, Alipašina 9/V.  u  10.00 sati.


- spisak kandidata

Napomena: Kandidati su dužni pristupiti ispitu petnaest minuta prije naznačenog vremena održavanja, te sa sobom ponijeti identifikacioni document (lična/osobna karta, vozačka dozvola ili pasoš/putovnica).

 
Agencija za nadzor osiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency
of Federation of B&HAktuarsko društvo u
Bosni i Hercegovini
Actuarial Association

 


 

 

SOLVENCY II
( IV modul )

 

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
Aktuarsko društvo u BiH

 

 

Vrijeme održavanja: 05.12. i 06.12.2011. godine

Predavač: Aleš Tomažin, magistar aktuarstva

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje.

 

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će organizirati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju – zastupnik odnosno broker u osiguranju, dana 03.12.2011. godine u 10.00 sati u prostorijama “Bosanskog kulturnog centra”, ul. Alipašina br. 9/V, Sarajevo.

Stručnom ispitu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili brokerskih poslova u osiguranju može pristupiti lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin s boravištem u Federacije BiH;
 2. da ima najmanje srednju stručnu spremu;
 3. da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 4. da posjeduje radno iskustvo od jedne godine.

Prijava za polaganje ispita se vrši na obrascu  Prijava za polaganje stručnog ispita  koji je sastavni dio ove obavijesti. Uz prijavu se podnose dokumenti navedeni u istoj.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana, počev od 31.10. 2011. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Naknada za polaganje stručnog ispita iznosi:
- za zastupnika u osiguranju 180,00 KM,
- za brokera u osiguranju 250,00 KM.
Naknada se uplaćuje na transakcijski račun Agencije za nadzor sa naznakom “naknada za polaganje stučnog ispita za zastupnika odnosno brokera u osiguranju” kod:

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo 1540011100658485

Prijave za polaganje stručnog ispita zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:
Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
"Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju”
ul. Kolodvorska 12
Sarajevo


Spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita, biti će objavljeni na službenoj web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH www.nados.ba.

 

O B A V I J E S T
O ORGANIZOVANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
POSREDOVANJA U
OS I G U R A N J U


Agencija za nadzor osiguranja FBiH planira organizovati stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju u decembru 2011. godine.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da do 31.10.2011. godine iskažu namjeru o polaganju ispita, prijavom na telefon broj: 033/610-890, 610-896.

Nakon utvrđivanja broja zainteresovanih, Agencija za nadzor će utvrditi datum održavanja ispita i rok za prijem prijava, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem službene web stranice Agencije za nadzor: www.nados.ba.

   
 

 

Statut

Premijski sistem

Zona rizika V

Zona rizika IV

Uvjeti AO

Etički kodeks


 

 
 Copyright © Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. 2005.