Select Page

DRUŠTVA za OSIGURANJE i REOSIGURANJE | AKTIVNA

ADRIATIC osiguranje d.d.
Opći podaci
Trg međunarodnog prijateljstva 20
Sarajevo
033 755 450
www.adriatic.ba
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Uprava
Marina Miočić-Hamidović, direktor
Kornelije Vujnović, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Josip Roso, predsjednik
Nadira Eror, član
Renata Grgić Tolj, član
ASA osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Trg međunarodnog prijateljstva 25
Sarajevo
033 774 730
www.asa-osiguranje.ba
Osnovano
2010.
Djelatnost
Neživotno osiguranje
Uprava
Feđa Morankić, direktor
Adnan Hodžić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Almir Jazvin, predsjednik
Amela Redžebašić, član
Eldin Hadžiselimović, član
CAMELIJA osiguranje d.d. Bihać
Opći podaci
5.Korpusa 3
Bihać
037 224 110
www.camelija-osiguranje.com
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Uprava
Mensur Čavkić, direktor
Aida Crnkić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Adnan Bošnjić, predsjednik,
Selma Botonjić, član
Muhamed Hodžić, član
CENTRAL osiguranje d.d. Sarajevo
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 1.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-356/18 od 07.03.2018. godine
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-059-631/16 od 10.05.2016. godine, 1.0.-059-1808-1/16 od 19.08.2016. godine.
Firma i sjedišteFirma: CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo,
Skraćena firma: CENTRAL OSIGURANJE d.d.
Sjedište: Džemala Bijedića br. 39 Sarajevo
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registar01 Osiguranje nezgoda
02 zdravstveno osiguranje
03 osiguranje cestovnih vozila
04 osiguranje tračnih vozila
05 osiguranje zračnih letjelica
06 osiguranje plovila
07 osiguranje robe u prijevozu
08 osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
11 osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice
12 osiguranje od civilne odgovornosti za plovila
13 osiguranje od opće civilne odgovornosti
14 osiguranje kredita
15 osiguranje jemstva
16 osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
18 osiguranje pomoći.

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.12. Ostalo osiguranje,
66. 21 Procjena rizika i šteta,
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje1. CENTAR GRADNJA d.o.o. Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića 27 Široki Brijeg,
2. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“, Josipa bana Jelačića b.b., Kiseljak.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela1. CENTAR GRADNJA d.o.o. Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića 27 Široki Brijeg,
2. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“, Josipa bana Jelačića b.b., Kiseljak.
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Hamid Milak, direktor
2. Viktor Zadro, izvršni direktor.
Lično ime članova nadzornog odbora 1. Mirzo Selimić, predsjednik
2. Mario Raspudić, član,
3. Božo Dugandžić, član.
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTel. 033 408 900, fax. 033 408 901,
info@central-osiguranje.com, www.central-osiguranje.com
CROATIA osiguranje d.d. Mostar
Opći podaci
Kardinala Stepinca b.b.
Mostar
036 446 700
www.crosig.ba
Osnovano
1992.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Uprava
Silvana Ivančić, direktor
Nino Bilić, izvršni direktor

Nadzorni odbor
Damir Vanđelić, predsjednik
Robert Vučković, član
Nikola Mišetić, član
Gordan Radin, član
Mario Lučić, član

 

EUROHERC osiguranje d.d Sarajevo
Opći podaci
Trg međunarodnog prijateljstva 20
Sarajevo
033 755 515
www.euroherc.ba
Osnovano
1992.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Uprava
Damir Hadžić, direktor
Dr.sc. Semiha Repak, izvršni direktor
Josip Knezović,  izvršni direktor
Nadzorni odbor
Davor Martinović, predsjednik
Husnija Kurtović, član
Radoslav Lavrić, član
Matea Grgić, član
Drago Galić, član
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Trg solidarnosti 2
Sarajevo
033 772 500
www.grawe.ba
Osnovano
1998.
Djelatnost
Životna osiguranja,
Ostala osiguranja
Uprava
Fikret Hodžić, pred. direktor
Jasminka Turbo, izvršni direktor
Alma Numanović-Osmančević, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Mag. Dr. Otmar Ederer, pred.
Mr.oec., mr.iur. Georg Schneider, član
Mag. Klaus M. Scheitegel, član
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group
Opći podaci
Fra A. Zvizdovića 1/A9
Sarajevo
033 296 515
www.viennaosiguranje.ba
Osnovano
2003.
Djelatnost
Životna osiguranja
Osiguranje od nezgode
Uprava
Sabina Mujanović, direktor
Borislav Doder, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Gabor Lehel
Dr. Mag. Claudije Ungar-Huber
Dr. Gerhard Kalcik
SARAJEVO osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Ul. Maršala Tita br. 29, ulaz I
Sarajevo
033 664 141
www.sarajevoosiguranje.ba
Osnovano
1947. 1991.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Životna osiguranja
Uprava
Arif Kulić, direktor
Edin Muhović, izvršni direktor
Senad Arslanagić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Midhat Kulo, predsjednik,
Merima Maslo, član
Ibrahim Mehinović, član
Vladan Jović, član
Edina Dizdar, član
UNIQA osiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Obala Kulina Bana 19
Sarajevo
033 289 000
www.uniqa.ba
Djelatnost
Životna osiguranja
Ostala osiguranja
Osnovano
1997.
Uprava
Senada Olević, direktor
Amela Omerašević, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Vinzenz Benedikt, predsjednik,
Bernd Saurugg, član
Johanes Porak član
Erich Kruschitz, član
Mirha Hasanbegović, član
TRIGLAV osiguranje d.d.
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 2
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-1171/18 od 14.05.2018. godine
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-795-1/07 od 06.07.2007. godine - neživot i
1.0.-021-795/07 od 06.07.2007. godine - život
Firma i sjedišteFirma: TRIGLAV OSIGURANJE dioničko društvo
Skraćena firma: TRIGLAV OSIGURANJE d.d.
Sjedište: Dolina br. 8 Sarajevo
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registar
01 Osiguranje nezgoda
02 zdravstveno osiguranje
03 osiguranje cestovnih vozila
04 osiguranje tračnih vozila
05 osiguranje zračnih letjelica
06 osiguranje plovila
07 osiguranje robe u prijevozu
08 osiguranje od požara i elementarnih nepogoda
09 ostala osiguranja imovine
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
13 ostala osiguranja od odgovornosti
14 osiguranje kredita
15 osiguranje jemstva
16 osiguranje raznih finansijskih gubitaka
17 osiguranje troškova pravne zaštite
18 osiguranje pomoći

Životna osiguranja:
19 životno osiguranje.

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.11. životno osiguranje,
65.12. ostalo osiguranje,
66.21. procjena rizika i štete,
66.29. ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.

Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranjeTRIGLAV INTERNATIONAL holdinška družba d.d. Ljubljana, Dunjanska cesta br. 22 Ljubljana
Iznos i procent kvalifikovanog udjela20.773.464,00 KM, 97,7757%
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Edib Galijatović, direktor.
2. Edin Muftić, izvršni direktor.
Lično ime članova nadzornog odbora 1. Tedo Djekanović, predsjednik,
2. Matej Gostiša, član,
3. Janko Šemrov, član,
4. Uroš Cvetko, član,
5. Aleš Levstek, član.
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTRIGLAV OSIGURANJE DD , tel br. 033 252 111, fax br. 033 252159, info@triglav.ba, www.triglav.ba.
BOSNA REosiguranje d.d. Sarajevo
Opći podaci
Zmaja od Bosne 74
Sarajevo
033 725 511
www.bosnare.com
Osnovano
1978.
Djelatnost
Reosiguranje
Uprava
Zlatan Filipović, direktor
Hasan Delić, izvršni direktor
Nadzorni odbor
Ismet Hadžić, predsjednik
Midhat Salčin, član
Jasenko Karahmet, član
Semiha Repak, član
Enisa Babić, član
Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine
Opći podaci
Ul. Jošanička 55/IV Wog centar
Vogošća
033 843 107
   

DRUŠTVA za OSIGURANJE i REOSIGURANJE | NEAKTIVNA

BOSANSKO-NJEMAČKO osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Mirze Delibašića 5
Tuzla
035 301 326
Osnovano
1998.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Muratović Hamdija, likvidacioni upravitelj
HERCEGOVINA osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Fra D. Buntića 144
Mostar
036 329 244
Osnovano
2000.
Djelatnost
Životna osiguranja
Ostala osiguranja
Halid Tipura, likvidator
Edin Taso, privremeni upravitelj
LIDO osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Paromlinska 49
Sarajevo
033 943 306
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Muamer Arnautović, privremeni upravnik
Bajramović Emin, likvidator
LOK osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Ul. Kemal Begova 6
Sarajevo
033 219 953
Osnovano
1998.
Djelatnost
Životna osiguranja
Safet Proho, privremeni upravnik
Hamdija Kunalić, likvidacioni upravnik
Preuzmite registar u elektroničkom formatu

REGISTRI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba