Select Page

Statut Agencije

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. alineja 1. Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/05), stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

STATUT 

AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status, naziv, sjedište, zadaci i poslovi, prihod, upravljanje i rukovođenje i način poslovanja, nadležnost i način rada stručnog savjeta i drugih tijela, zastupanje i predstavljanje, opći akti, javnost rada, poslovna tajna i druga pitanja od značaja za rad Agencije za nadzor

Članak 2.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za nadzor) utemeljena je Zakonom o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/05 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Naziv Agencije za nadzor je:

 • Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjedište Agencije za nadzor je u Sarajevu.

Skraćeni naziv Agencije za nadzor je:

 • Agencija za nadzor.

Članak 4.

Agencija za nadzor ima svojstvo pravne osobe sa pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

U obavljanju poslova u svezi sa svojom djelatnošću Agencija za nadzor je samostalna i neovisna neprofitna institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije).

Članak 5.

Agencija za nadzor posluje preko bankovnog računa sukladno zakonima koji reguliraju unutarnji platni promet.

Članak 6.

Agencija za nadzor ima pečat okruglog oblika promjera 50 i 20 mm.

Pečat u koncentričnim krugovima sadrži ispisan tekst: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, u sredini pečata (kruga) se nalazi grb Federacije Bosne i Hercegovine, a ispod grba nalazi se redni broj pečata.

Agencija za nadzor ima i štambilj koji služi u unutarnjem uredskom poslovanju.

Agencija za nadzor može imati i žig za plombiranje promjera 15 mm koji sadrži sve podatke kao i pečat.

Odlukom direktora Agencije za nadzor utvrđuje se način upotrebe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

Članak 7.

Agencija za nadzor u okviru svoje nadležnosti donosi pojedinačne akte (odluke, rješenja, saglasnosti, mišljenja, potvrde, zaključke i dr.), pod uvjetima i na način propisan Zakonom i drugim propisima Federacije.

Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju u cilju zaštite osiguranika i osiguravatelja.

 1. CILJEVI, ZADACI I POSLOVI AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 8.

Regulatorni ciljevi Agencije za nadzor su naročito:

 • nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i drugih propisa,
 • regulacija rada društava za osiguranje (u daljnjem tekstu: društva) i posrednika u osiguranju,
 • stvaranje povjerenja na tržištu u poslove osiguranja,
 • sprečavanje financijskog kriminala, bilo zabranom obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa Zakonom, ili poslova u onom dijelu u kojem bi društva u Federaciji mogla biti iskorištena u svrhe koje su povezane sa financijskim kriminalom,
 • edukacija o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama neživotnog i životnog osiguranja i ostalim ulaganjima u Federaciji, kao i pružanje odgovarajućih informacija i savjeta,
 • savjetovanje i zaštita potrošača sukladno prirodi uključenih rizika i stupnja iskustva i stručnosti potrošača.

Članak 9.

Radi ostvarivanja regulatorne i nadzorne funkcije utvrđenih Zakonom, Agencija za nadzor obavlja stručne i druge poslove i to:

 • izdaje odobrenja za rad društvima za obavljanje poslova osiguranja i posrednicima u osiguranju,
 • izdaje odobrenja za promjenu vrste portfelja društvu za osiguranje,
 • izdaje suglasnost za imenovanje osoba na rukovodnim položajima u društvu (osobe na važnim položajima u društvu),
 • vrši provjere poslovnih knjiga i dokumenata društva, sa ili bez obavještavanja društva,
 • po potrebi angažira ovlaštena stručna lica da vrše pregled knjiga i dokumenata društva i posrednika u osiguranju te povezanih osoba sukladno Zakonu,
 • zahtijeva od društva da u okviru određenog vremenskog roka, koji neće biti kraći od 10 dana niti duži od 90 dana, ispravi bilo koji akt ili postupanje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona,
 • nalaže društvu da obustavi provođenje bilo kojih radnji ili postupaka koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona,
 • u okviru Zakona i u korist osiguranika izdaje naloge u pogledu ulaganja, održavanja i raspolaganja sredstvima osiguranja,
 • obraća se sudu radi poduzimanja daljnjih radnji i mjera u vezi sa nekim društvom, u slučajevima kada Agencija za nadzor nema ovlaštenja da provodi svoje funkcije u skladu sa Zakonom.
 • donosi provedbene propise, druge opće akte (pravilnike, upute, naredbe i odluke) i pojedinačne akte (rješenja i zaključke),
 • organizira ili odobrava obuke, te na bilo koji drugi način daje smjernice potrebne za primjenu Zakona i za ostala pitanja od značaja za tržište osiguranja,
 • nalaže mjere koje se odnose na vođenje poslova osiguranja društva ukoliko smatra da su one neophodne kako bi se osiguralo da društvo vodi poslove sukladno regulatornim ciljevima,
 • utvrđuje metodologiju za kontrolu rada društava i posrednika u osiguranju,
 • utvrđuje redoslijed (rangiranje) društava po utvrđenoj metodologiji,
 • sastavlja zapisnike i donosi rješenja i poduzima mjere za reguliranje rada društava i posrednika u osiguranju, sukladno Zakonu,
 • oduzima odobrenje za rad za jednu ili više vrsta osiguranja kojima se društvo bavi,
 • oduzima odobrenje za rad posredniku u osiguranju,
 • vrši nadzor nad dioničkim kapitalom, garancijskim fondom i marginom solventnosti, sukladno Zakonu,
 • vodi registre sukladno zakonima iz oblasti osiguranja,
 • surađuje sa Agencijom za osiguranje Bosne i Hercegovine i Agencijom za nadzor osiguranja RS,
 • u suradnji sa Agencijom za osiguranje Bosne i Hercegovine surađuje sa međunarodnim organizacijama i učestvuje u radu međunarodnih organizacija u svezi s izdavanjem odobrenja za rad i nadzorom rada društava i posrednika,
 • vrši kontrolu rada ovlaštenih aktuara,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/05), Zakonom o posredovanju u privatnome osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/05) i drugim propisima.

III. PRIHODI AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 10.

Agencija za nadzor financira se iz slijedećih izvora:

 • od naknada za izdavanje odobrenja za rad društva i posrednika u osiguranju,
 • od naknada za izdavanje suglasnosti, odobrenja i drugih akata Agencije za nadzor,
 • od naknada za nadzor nad poslovanjem koju godišnje plaćaju društva i posrednici u osiguranju,
 • od troškova vođenja postupka,
 • od publikacija, donacija i drugo.

Višak prihoda nad rashodima prenosi se u sredstva Agencije za nadzor za narednu godinu i ne podliježe oporezivanju.

Članak 11.

Sredstvima Agencije za nadzor pokrivaju se obveze Agencije za nadzor, nabavka sredstava rada i poslovanja, plaće djelatnika Agencije za nadzor i drugi troškovi sukladno zakonima i drugim propisima.

Članak 12.

Agencija za nadzor po usvajanju Izvješća o poslovanju društava za osiguranje i radu Agencije za nadzor od strane stručnog savjeta isti dostavlja Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

 1. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM

Članak 13.

Upravljanje i rukovođenje Agencijom za nadzor uređuje se Zakonom, Statutom i drugim općim aktima, sukladno Zakonu.

Članak 14.

Upravna tijela Agencije za nadzor su stručni savjet i direktor.

 1. Stručni savjet 

Članak 15.

Stručni savjet čini predsjednik i četiri člana koje imenuje i razrješava Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra financija.

Članovi stručnog savjeta imenuju se na period od 5 (pet) godina.

Mandat članovima može biti obnavljan.

Predsjednik i članovi stručnog savjeta moraju biti državljani BiH sa univerzitetskim obrazovanjem, dobrim ugledom i stručnim iskustvom u osiguranju, financijskom sektoru ili u privredi, koji nisu osuđivani za krivična djela koja se odnose na financijski kriminal ili kršenje javnih ili profesionalnih dužnosti.

Uvjeti i postupak za imenovanje stručnog savjeta obavljaju se sukladno odredbama Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/05) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03).

Predsjednik i članovi stručnog savjeta ne mogu imati u vlasništvu niti posjedovati, niti mogu imati direktno ili putem treće osobe 5% ili više dionica u bilo kojem društvu, niti raditi za društvo ili imati položaj u upravi, odboru za reviziju ili nadzornom odboru bilo kojeg društva koje podliježe nadzoru Agencije za nadzor.

Predsjednik i članovi stručnog savjeta mogu biti razriješeni i prije isteka mandata samo iz sljedećih razloga:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ukoliko su bili ili budu osuđeni na zatvorsku kaznu za financijski kriminal ili povredu javne ili profesionalne dužnosti,
 • ukoliko su trajno nesposobni za obavljanje ovih dužnosti i ukoliko su neopravdano odsutni sa tri ili više sastanaka stručnog savjeta godišnje,
 • ukoliko ne poštuju tajnost podataka,
 • ukoliko obavljaju aktivnosti zabranjene stavom 5. ovog članka.

Članak 16.

Stručni savjet ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi Statut uz suglasnost Vlade Federacije,
 • donosi Poslovnik o radu stručnog savjeta,
 • donosi podzakonske akte i provedbene propise sukladno Zakonu i Statutu i objavljuje ih u “Službenim novinama Federacije BiH”,
 • odobrava godišnji plan i program rada i izvješća koje Agencija za nadzor podnosi Vladi Federacije,
 • odobrava plan prihoda i rashoda Agencije za nadzor i donosi odluku o doprinosima društava i drugim naknadama posrednika u korist Agencije za nadzor,
 • donosi i druge opće akte sukladno Zakonu,
 • odlučuje o svim drugim pitanjima reguliranim Zakonom i Statutom Agencije za nadzor.

Članak 17.

Sjednica stručnog savjeta se može održati i donositi punovažne odluke ako je istoj nazočno više od polovice članova stručnog savjeta.

Članak 18.

Stručni savjet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova stručnog savjeta.

Članak 19.

Način rada stručnog savjeta uređuje se ovim Statutom i Poslovnikom o radu stručnog savjeta Agencije za nadzor.

Članak 20.

Odluke stručnog savjeta donose se javnim glasovanjem. Svi članovi stručnog savjeta, kao i predsjednik stručnog savjeta imaju po jedan glas u odlučivanju.

Članak 21.

U izuzetnim slučajevima član stručnog savjeta koji ne može biti nazočan sjednici, može se u pismenoj formi izjasniti i dati svoj glas o određenoj odluci, pod uvjetom da je s tim prijedlogom bio prethodno upoznat.

Članak 22.

Članovi stručnog savjeta odgovaraju za svoj rad Vladi Federacije.

Članak 23.

Stručni savjet daje tumačenje odluka i zaključaka iz svoje nadležnosti.

Članak 24.

Sjednice stručnog savjeta održavaju se mjesečno, odnosno prema potrebi.

Sjednice stručnog savjeta održavaju se u sjedištu Agencije za nadzor, odnosno po potrebi može i u drugom mjestu.

Članak 25.

Sjednici stručnog savjeta obvezno je nazočan i direktor Agencije za nadzor, koji iznosi mišljenja i daje prijedloge, ali bez prava glasa.

Direktor može predložiti stručnom savjetu da sjednici prisustvuju stručni djelatnici Agencije za nadzor.

Članak 26.

Predsjednik stručnog savjeta saziva sjednice, predlaže dnevni red sjednica, predsjedava sjednicama i potpisuje odluke i druge akte stručnog savjeta.

Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i nenazočnosti zamjenjuje jedan od članova stručnog savjeta, kojeg članovi između sebe izaberu.

Članak 27.

Članovima stručnog savjeta pripada naknada za rad u stručnom savjetu i naknada ostalih troškova u svezi nazočnosti na sjednici.

Visina naknade utvrđuje se odlukom stručnog savjeta.

 1. Direktor 

Članak 28.

Direktor, pored poslova utvrđenih Zakonom obavlja i sljedeće poslove:

 • rukovodi i organizira poslovanje Agencije za nadzor,
 • predstavlja i zastupa Agenciju za nadzor,
 • predlaže stručnom savjetu akte i odluke koje su u nadležnosti stručnog savjeta,
 • provodi odluke, zaključke, naputke i druge akte stručnog savjeta u svezi s djelatnošću Agencije za nadzor,
 • priprema i predlaže stručnom savjetu program rada i financijski plan Agencije za nadzor,
 • donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji – ustrojstvu,
 • donosi Pravilnik o radnim odnosima,
 • donosi Pravilnik o plaćama,
 • donosi Pravilnik o poslovnoj tajni,
 • postavlja i razrješava uposlenike Agencije za nadzor,
 • po potrebi donosi odluke o osnivanju radnih tijela za stručnu obradu pojedinih pitanja iz djelokruga Agencije za nadzor i određuje njihov sastav,
 • donosi odluke i druge akte o poslovanju Agencije za nadzor, sukladno Zakonu i Statutu,
 • odgovara za zakonitost rada i poslovanje Agencije za nadzor,
 • obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Statutom.

Članak 29.

Direktora Agencije za nadzor imenuje i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra financija.

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Direktor se bira na osnovu javnog natječaja kojeg sprovodi stručni savjet.

Članak 30.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom direktor mora ispunjavati i posebne uvjete i to:

 • visoka stručna sprema VII stupnja – društvenog smjera,
 • najmanje 8 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima, od toga najmanje 5 godina na rukovodećim radnim mjestima,
 • posjedovanje rukovodnih i organizacijskih sposobnosti,
 • posjedovanje visokih moralnih osobina kao i stečen ugled stručnjaka u oblasti osiguranja.

Članak 31.

Direktor neće biti zakonski odgovoran prema trećim stranama za bilo koje djelo ili propust učinjen u dobroj namjeri u provođenju funkcija Agencije za nadzor. Bez obzira na prethodno, direktor će odgovarati Agenciji za nadzor za štetu nastalu činjenjem ili propuštanjem činjenja, sukladno odredbama Zakona o obligacijskim odnosima (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94 i “Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03).

Članak 32.

Direktor će se razriješiti dužnosti prije isteka mandata ukoliko je osuđen za krivično djelo zbog kojeg po zakonu ne može vršiti dužnost, i u ostalim zakonom propisanim slučajevima.

Članak 33.

Direktor Agencije za nadzor može podnijeti ostavku.

Ostavka mora biti obrazložena u pisanoj formi.

U slučaju podnošenja ostavke direktor ostaje na dužnosti do razrješenja, a najdulje tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

Članak 34.

Direktor Agencije za nadzor može biti ponovno imenovan.

 1. ORGANIZIRANJE RADA AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 35.

Organiziranje i način rada Agencije za nadzor , njeno unutarnje ustrojstvo, broj izvršitelja, strukturu i naziv radnih mjesta, uređuje se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji – ustrojstvu Agencije za nadzor.

 1. JAVNOST RADA AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 36.

Agencija za nadzor osigurava javnost rada suradnjom sa sredstvima javnog informiranja, te izvješćivanjem javnosti o radu i poslovanju Agencije za nadzor.

Članak 37.

Radi potpunijeg informiranja javnosti o svom radu i poslovanju, Agencija za nadzor može izdavati posebne publikacije, biltene ili glasila.

VII. POSLOVNA TAJNA

Članak 38.

Poslovnu tajnu čine dokumenti i podaci čije bi priopćenje neovlaštenoj osobi štetilo interesima i ugledu Agencije za nadzor.

Direktor općim aktom određuje koji se podaci i dokumenti smatraju tajnom, način postupanja s tim dokumentima i podacima, kao i mjere njihove zaštite.

Članak 39.

Članovi stručnog savjeta, direktor i djelatnici Agencije za nadzor dužni su čuvati poslovne tajne Agencije za nadzor u skladu s općim aktom iz članka 38. ovog Statuta.

Obveza čuvanja poslovne tajne ostaje i poslije prestanka radnog odnosa u Agenciji za nadzor, odnosno članstva u stručnom savjetu.

Članak 40.

Ne smatra se odavanjem poslovne tajne priopćenje dokumenata i podataka putem izvješća koje Agencija za nadzor dostavlja Vladi Federacije i drugim zakonom ovlaštenim institucijama.

VIII. OPĆI AKTI AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 41.

Opći akti kojima se uređuje poslovanje i način rada Agencije za nadzor su:

 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji – ustrojstvu,
 • Pravilnik o plaćama,
 • Pravilnik o radnim odnosima,
 • Pravilnik o poslovnoj tajni.

Članak 42.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Agencije za nadzor, izuzev Statuta, podzakonskih akata i provedbenih propisa koji se objavljuju u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Članak 43.

Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

 1. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 44.

Inicijativu, odnosno prijedlog za izmjene i dopune Statuta Agencije za nadzor mogu dati stručni savjet i direktor Agencije za nadzor.

Članak 45.

O izmjenama i dopunama Statuta raspravlja i odlučuje stručni savjet na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Opći akti:

 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – sistematizaciji,
 • Pravilnik o plaćama,
 • Pravilnik o radnim odnosima,
 • Pravilnik o poslovnoj tajni.

donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 47.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje stručni savjet Agencije za nadzor.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Ureda za nadzor društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 1.0.- 021- 4/98 od 7.5.1998. godine.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Vlade Federacije BiH i objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Objavljeno u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 56/05

Broj 1.0-021-77-2/05
19. srpnja 2005. godinu
Sarajevo

Predsjednik
Stručnog savjeta
dr. Sanjin Omanović, v. r.


Preuzmite statut u elektroničkom formatu

O NAMA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba